NRGi_Lokalvarmevaerk.jpg

FLIS, TRÆPILLER OG HALM

CO2-NEUTRAL VARME

NRGi kan tilbyde miljøvenlig opvarmning til vores kunder i en række lokalsamfund.

Det sker gennem mindre lokalvarmeværker, som er placeret i små lokalsamfund. Fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel, det vil sige flis, træpiller eller halm. Endvidere er varmeværket i Nordby Mårup forsynet med et stort solvarmeanlæg.
   

  VARMEPRISER

VI HAR 11 FJERNVARMEVÆRKER I MINDRE LOKALSAMFUND

LOKALVARME

NRGi har via selskabet NRGi Lokalvarme A/S etableret 11 lokale fjernvarmeværker i forsyningsområdet. Værkerne leverer fjernvarme til cirka 1800 forbrugere.

Værkerne er alle placeret i mindre lokalsamfund og fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel i form af flis, træpiller, halm og sol.

Varmetariffer

Det er Lokalvarmens fornemste mål er at have tilfredse kunder. For at leve op til det, har vi fokus på miljørigtig varme, leveringssikkerhed og lave priser. Vi er derudover også underlagt en lang række love og myndighedskrav, som vi naturligvis efterlever.

NRGi Lokalvarme er et ”hvile i sig selv”-selskab, hvilket betyder, at priserne fastsættes og reguleres efter varmeforsyningsloven og energimyndighedernes krav. Hvis der derfor er et økonomisk overskud i NRGi Lokalvarme ét år, så skal det udbetales til kunderne i form af lavere priser i det efterfølgende år.

De nye tariffer kan ses her.

BBR-oplysninger

I BBR-registret kan du se informationer og data for alle danske ejendomme og boliger. Det drejer sig bl.a. om:

 • Adresser
 • Forsyningsforhold (varme, vand, kloak, el)
 • Bygninger (arealer, anvendelse, materialer, enheder)


I BBR finder du også oplysninger om det samlede boligareal/erhvervsareal, som benyttes ved fastsættelse af NRGi Lokalvarmes arealafhængige afgift.

Du kan finde dine egne BBR-oplysninger på www.ois.dk eller få mere information på www.bbr.dk, herunder også, hvad du skal gøre, hvis dine BBR-oplysninger skal ændres.

Energibesparelser

Hvis du skifter til en fjernvarmetilslutning, kan du få tilskud til energibesparelser via energiselskabernes energispareindsats. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder og størrelsen på tilskuddet.

I forbindelse med det seneste energiforlig fra marts 2012 blev kravet til realiserede energibesparelser hævet væsentligt for alle energiselskaber – herunder også fjernvarmeselskaber. Energiselskabernes energispareforpligtigelse hæves med 75 procent i 2013 og 2014, og med 100 procent i 2015-2020.

For kunderne i NRGi Lokalvarme har det den konsekvens, at omkostningerne til energispareindsatsen stiger. Af den årsag udvider NRGi Lokalvarme aktiviteterne omkring indsatsen for at kunne nå de nye krævede energisparemål.

 

FORSYNINGSSIKKERHED OG VÆRDISKABELSE

TILSLUTNING TIL FJERNVARMEN

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?
Der er mange fordele ved at vælge fjernvarme som energikilde til din bolig. Det er:

 • Billigere: Fjernvarme er billigere at varme op med end gas, olie eller elvarme
 • Forsyningssikkert: Fjernvarmen er der på alle tider af døgnet og året – også på helligdage
 • Nemmere: Fjernvarme er renlig og stort set vedligeholdelsesfri
 • Pladsbesparende: Fjernvarmeanlægget fylder mindre end et traditionelt olie- eller gasfyr
 • Miljøvenligt: Fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel som flis, træpiller og halm
 • Værdiskabende: Din bolig bliver mere værd, hvis det er opvarmet med fjernvarme

Husk tilskuddet
Vi kan i samarbejde med NRGi Net A/S tilbyde dig et tilskud til energibesparelser, når du konverterer til fjernvarme. Tilskuddet gives i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.

Tilskud udbetales ved endt installation. Størrelsen på tilskuddet afhænger af din nuværende opvarmningsform.

Vores rådgivere hjælper dig naturligvis med at opnå tilskud, når du indgår en tilslutningsaftale med os.

Certificering

CERTIFICERET PÅ BÅDE KVALITET OG MILJØ

MILJØCERTIFICERING

De 11 fjernvarmeværker blev i november 2004 certificeret efter den internationale miljøstandard DS/EN ISO 14001. I standarden stilles der en række krav om, hvorledes man i den daglige produktion skal sikre miljørigtig adfærd og en løbende forbedring af miljøindsatsen.

Certificeringen af alle varmeværkerne er sket i én arbejdsgang med alle værker på samme tid, hvilket i sig selv er meget usædvanligt. NRGi’s lokale fjernvarmeværker er derved, som kun få er det, certificeret på både kvalitet (DS/EN ISO 9001) og miljø (DS/EN ISO 14001).

For kunderne betyder certificeringerne en vished om, at fjernvarmen fra et af NRGi’s varmeværker er produceret efter alle forskrifter, og med maksimalt hensyn til kunderne og miljøet. Med en certificering følger endvidere en forpligtelse til løbende at lave yderligere forbedringer til gavn for miljøet. At dette faktisk finder sted også fremover vil blive kontrolleret en gang om året af den uvildige instans DNV.

NRGi har lokale fjernvarmeværker i:

 • Tranebjerg på Samsø (halm og træpiller)
 • Ørum (flis)
 • Glesborg (flis)
 • Balle-Hoed-Glatved (affaldsgas og flis)
 • Stenvad (flis)
 • Rosmus (træpiller)
 • Mesballe (træpiller)
 • Tirstrup (flis)
 • Gjerrild (flis)
 • Nordby/Mårup (flis og sol)
 • Voldby (flis)

Alle værker er forsynet med oliefyr som backup og nødberedskab.

Læs mere om bestemmelserne for fjernvarmelevering.

NRGi LOKALVARME ARBEJDER AKTIVT FOR AT SIKRE KVALITETEN SAMT FOR AT MINDSKE MILJØBELASTNINGEN FRA ENERGIFORSYNINGEN.

KVALITETS- OG MILJØPOLITIK

Det er NRGi Lokalvarme’s politik at efterleve kravene i DS/EN ISO 9001:2008 og DS/EN ISO 14001:2004. Derudover er det et mål, at ledelsessystemets effektivitet løbende forbedres.

Vores kvalitets- og miljøledelse betyder, at alle væsentlige arbejdsprocesser beskrives og dokumenteres. For at sikre, at dette rent faktisk sker, gennemføres interne og eksterne audits.

NRGi Lokalvarme vil bevare og forbedre certificeringen på kvalitets- og miljøområdet for at sikre en fortsat udvikling af systemet, så det bidrager til at opsamle valide data og til at sikre, at opgaver bliver udført i overensstemmelse med myndighedskrav og selskabets intentioner.

Der er udarbejdet følgende kvalitets- og miljøpolitik for NRGi Lokalvarme

NRGi Lokalvarme vil være kendetegnet ved vores værdier, og vi arbejder for, at alle aktiviteter understøtter værdierne.

NRGi Lokalvarme afdækker og reagerer på kundernes forventninger og ønsker til vore produkter og serviceydelser samt sikre, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

NRGi Lokalvarme behandler alle kvalitets- og miljøspørgsmål om vores virksomhed i en åben og positiv atmosfære.

NRGi Lokalvarme sikre alle kunder en leveringssikkerhed over middel gennem systematisk vedligeholdelse af anlægsdele. 

NRGi Lokalvarme forebygger forurening, og gennem planlægning af vores aktiviteter sikrer vi, at vores påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt. Vi inddrager derfor miljøovervejelser i investeringsbeslutninger, projektering, ved indkøb og i kundearbejdet. 

Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere er engagerede, loyale, kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde. 

NRGi Lokalvarme fastsætter generelle mål, kvalitetsmål og miljømål og gør målene operationelle, så der kan følges op ved en løbende evaluering.