VIGTIG INFORMATION

Er du tilsluttet værkerne i Ørum, Glesborg, Stenvad, Mesballe, Gjerrild og Voldby

 - er du pr. 1. januar 2020 blevet andelshaver i Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.

Alle henvendelser vedrørende fjernvarmeleveringen skal derfor ske til:

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 8633 4399

Henvendelser vedrørende slutafregningen for 2019 skal fortsat ske til:

Administrationsservice Fyn på 7013 1900 eller kundecenter@asfyn.dk. Kundecentret kan kontaktes mandag til torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 15.30.

Er du tilsluttet værkerne i Tranebjerg og Nordby-Mårup

- er du pr. 1. februar 2020 blevet kunde i Grøn Varme Samsø A/S. Se mere på gronvarme.samsoe.dk.

Afregning
Har du spørgsmål til afregning af din varme, kan du henvende dig her:

Vandforsyningernes Fælleskontor
Museumsvej 1
8305 Samsø

Telefon: 8659 1855
Mail: info@samsovand.dk

Henvendelser vedrørende slutafregningen for 2019 skal fortsat ske til:

Administrationsservice Fyn på 7013 1900 eller kundecenter@asfyn.dk. Kundecentret kan kontaktes mandag til torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 15.30

Driftsproblemer
Vil du melde en fejl på ledningsnettet eller en af varmeværkerne kontaktes:

Driftsproblemer: 8659 1855

NRGi_Lokalvarmevaerk.jpg

FLIS, TRÆPILLER OG HALM

CO2-NEUTRAL VARME

Få miljøvenlig opvarmning i lokalsamfundet.

Det sker gennem mindre lokalvarmeværker, som er placeret i små lokalsamfund. Fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel, det vil sige flis, træpiller eller halm. Endvidere er varmeværket i Nordby Mårup forsynet med et stort solvarmeanlæg.
   

  VARMEPRISER

LOKALVARMEVÆRKER

Der findes otte lokale fjernvarmeværker, der leverer fjernvarme til cirka 1800 forbrugere. Værkerne er tidligere ejet af NRGi Lokalvarme A/S, men ejes nu af hhv. Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. eller Grøn Varme Samsø A/S.

Værkerne er alle placeret i mindre lokalsamfund og fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel i form af flis, træpiller, halm og sol.

Varmetariffer

Det er lokalvarmeværkernes fornemste mål er at have tilfredse kunder. For at leve op til det, har vi fokus på miljørigtig varme, leveringssikkerhed og lave priser. Vi er derudover også underlagt en lang række love og myndighedskrav, som vi naturligvis efterlever.

Lokalvarmeværkerne er ”hvile i sig selv”-selskaber, hvilket betyder, at priserne fastsættes og reguleres efter varmeforsyningsloven og energimyndighedernes krav. Hvis der derfor er et økonomisk overskud ét år, så skal det udbetales til kunderne i form af lavere priser i det efterfølgende år.

De nye tariffer kan ses her.

BBR-oplysninger

I BBR-registret kan du se informationer og data for alle danske ejendomme og boliger. Det drejer sig bl.a. om:

 • Adresser
 • Forsyningsforhold (varme, vand, kloak, el)
 • Bygninger (arealer, anvendelse, materialer, enheder)


I BBR finder du også oplysninger om det samlede boligareal/erhvervsareal, som benyttes ved fastsættelse af NRGi Lokalvarmes arealafhængige afgift.

Du kan finde dine egne BBR-oplysninger på www.ois.dk eller få mere information på www.bbr.dk, herunder også, hvad du skal gøre, hvis dine BBR-oplysninger skal ændres.

FORSYNINGSSIKKERHED OG VÆRDISKABELSE

TILSLUTNING TIL FJERNVARMEN

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?
Der er mange fordele ved at vælge fjernvarme som energikilde til din bolig. Det er:

 • Billigere: Fjernvarme er billigere at varme op med end gas, olie eller elvarme
 • Forsyningssikkert: Fjernvarmen er der på alle tider af døgnet og året – også på helligdage
 • Nemmere: Fjernvarme er renlig og stort set vedligeholdelsesfri
 • Pladsbesparende: Fjernvarmeanlægget fylder mindre end et traditionelt olie- eller gasfyr
 • Miljøvenligt: Fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel som flis, træpiller og halm
 • Værdiskabende: Din bolig bliver mere værd, hvis det er opvarmet med fjernvarme

Husk tilskuddet
Du kan få tilskud til energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, når du konverterer til fjernvarme. Kontakt os og hør nærmere.

ENERGIFORBRUGET SKAL SÆNKES, OG DET UNDERSTØTTER VI

ENERGISPAREINDSATSEN

Den 16. december 2016 blev der indgået aftale om energiselskabernes energispareindsats mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. Det betyder, at lokalvarmeværkerne er lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores kunder.

Husk tilskud til energibesparelser
Når du konverterer til fjernvarme, kan du opnå tilskud til energibesparelser. Tilskuddet udbetales ved endt installation. Størrelsen på tilskuddet afhænger af din nuværende opvarmningsform.

Når du indgår en tilslutningsaftale, hjælper vores rådgivere dig naturligvis med at opnå tilskud.

Administration af energispareindsatsen varetages af KONSTANT Net A/S, som dermed står for håndtering af dokumentation, validering og auditering af energibesparelserne samt indberetning af realiserede energibesparelser og tilskud til Energistyrelsen. Energispareindsatsen i KONSTANT Net A/S er ISO 9001:2015-certificeret, hvilket sikrer, at håndtering opfylder alle de fastsatte krav.

ENERGISPAREMÅL OG -RESULTAT

I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats vises her lokalvarmeværkernes (tidl. NRGi Lokalvarme) samlede energisparemål og -resultat.

År Mål i MWh Indberettet i MWh
2018 1.951 1.950
2017 1.850 1.847
2016 1.850 1.849
Akkumuleret 2006-2018 15.354 15.354

 

Certificering

CERTIFICERET PÅ BÅDE KVALITET OG MILJØ

MILJØCERTIFICERING

De otte lokalvarmeværker, der tidligere blev ejet af NRGi Lokalvarme A/S, blev i november 2004 certificeret efter den internationale miljøstandard DS/EN ISO 14001. I standarden stilles der en række krav om, hvorledes man i den daglige produktion skal sikre miljørigtig adfærd og en løbende forbedring af miljøindsatsen.

Certificeringen af alle varmeværkerne er sket i én arbejdsgang med alle værker på samme tid, hvilket i sig selv er meget usædvanligt. De lokale fjernvarmeværker er derved, som kun få er det, certificeret på både kvalitet (DS/EN ISO 9001) og miljø (DS/EN ISO 14001).

For kunderne betyder certificeringerne en vished om, at fjernvarmen er produceret efter alle forskrifter, og med maksimalt hensyn til kunderne og miljøet. Med en certificering følger endvidere en forpligtelse til løbende at lave yderligere forbedringer til gavn for miljøet. At dette faktisk finder sted også fremover vil blive kontrolleret en gang om året af den uvildige instans DNV.

De otte lokale fjernvarmeværker er beliggende:

 • Tranebjerg på Samsø (halm og træpiller)
 • Ørum (flis)
 • Glesborg (flis)
 • Stenvad (flis)
 • Mesballe (træpiller)
 • Gjerrild (flis)
 • Nordby/Mårup (flis og sol)
 • Voldby (flis)

Alle værker er forsynet med oliefyr som backup og nødberedskab.

Læs mere om bestemmelserne for fjernvarmelevering.

VI ARBEJDER AKTIVT FOR AT SIKRE KVALITETEN SAMT FOR AT MINDSKE MILJØBELASTNINGEN FRA ENERGIFORSYNINGEN.

KVALITETS- OG MILJØPOLITIK

Det er lokalvarmeværkernes politik at efterleve kravene i DS/EN ISO 9001:2015 og DS/EN ISO 14001:2015. Derudover er det et mål, at ledelsessystemets effektivitet løbende forbedres.

Vores kvalitets- og miljøledelse betyder, at alle væsentlige arbejdsprocesser beskrives og dokumenteres. For at sikre, at dette rent faktisk sker, gennemføres interne og eksterne audits.

Lokalvarmeværkerne vil bevare og forbedre certificeringen på kvalitets- og miljøområdet for at sikre en fortsat udvikling af systemet, så det bidrager til at opsamle valide data og til at sikre, at opgaver bliver udført i overensstemmelse med myndighedskrav og selskabets intentioner.

Der er udarbejdet følgende kvalitets- og miljøpolitik for lokalvarmeværkerne

Vi vil være kendetegnet ved vores værdier, og vi arbejder for, at alle aktiviteter understøtter værdierne.

Vi afdækker og reagerer på kundernes forventninger og ønsker til vore produkter og serviceydelser samt sikre, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

Vi behandler alle kvalitets- og miljøspørgsmål om vores virksomhed i en åben og positiv atmosfære.

Vi vil sikre alle kunder en leveringssikkerhed over middel gennem systematisk vedligeholdelse af anlægsdele. 

Vi forebygger forurening, og gennem planlægning af vores aktiviteter sikrer vi, at vores påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt. Vi inddrager derfor miljøovervejelser i investeringsbeslutninger, projektering, ved indkøb og i kundearbejdet. 

Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere er engagerede, loyale, kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde. 

Vi fastsætter generelle mål, kvalitetsmål og miljømål og gør målene operationelle, så der kan følges op ved en løbende evaluering.