ÆNDRING PR. 1. JANUAR 2020

VIGTIG INFORMATION

Er du tilsluttet værkerne i Ørum, Glesborg, Stenvad, Mesballe, Gjerrild og Voldby

 - er du pr. 1. januar 2020 blevet andelshaver i Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.

Alle henvendelser vedrørende fjernvarmeleveringen skal derfor ske til:

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99

Henvendelser vedrørende slutafregningen for 2019 skal fortsat ske til:

Administrationsservice Fyn på 7013 1900 eller kundecenter@asfyn.dk. Kundecentret kan kontaktes mandag til torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 15.30.

SAMSØ

Er du tilsluttet værkerne i Tranebjerg og Nordby-Mårup

- er du fortsat kunde i NRGi Lokalvarme A/S, indtil Samsø Kommune overtager driften af værkerne efter planen med udgangen af januar 2020.

Alle henvendelser vedrørende fjernvarmeleveringen samt henvendelser vedrørende flytninger og andre fremadrettede forhold skal derfor ske til:

NRGi Lokalvarme A/S
8739 0404 (Døgnvagt)

Driftskontor 2210 0866
Åbningstid 9.30 - 10.30 (fredag 9.00 - 10.00)

Henvendelser vedrørende slutafregningen for 2019 skal fortsat ske til:

Administrationsservice Fyn på 7013 1900 eller kundecenter@asfyn.dk. Kundecentret kan kontaktes mandag til torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 15.30

NRGi_Lokalvarmevaerk.jpg

FLIS, TRÆPILLER OG HALM

CO2-NEUTRAL VARME

NRGi kan tilbyde miljøvenlig opvarmning til vores kunder i en række lokalsamfund.

Det sker gennem mindre lokalvarmeværker, som er placeret i små lokalsamfund. Fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel, det vil sige flis, træpiller eller halm. Endvidere er varmeværket i Nordby Mårup forsynet med et stort solvarmeanlæg.
   

  VARMEPRISER

VI HAR 8 FJERNVARMEVÆRKER I MINDRE LOKALSAMFUND

LOKALVARME

NRGi har via selskabet NRGi Lokalvarme A/S etableret 8 lokale fjernvarmeværker i forsyningsområdet. Værkerne leverer fjernvarme til cirka 1800 forbrugere.

Værkerne er alle placeret i mindre lokalsamfund og fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel i form af flis, træpiller, halm og sol.

Varmetariffer

Det er Lokalvarmens fornemste mål er at have tilfredse kunder. For at leve op til det, har vi fokus på miljørigtig varme, leveringssikkerhed og lave priser. Vi er derudover også underlagt en lang række love og myndighedskrav, som vi naturligvis efterlever.

NRGi Lokalvarme er et ”hvile i sig selv”-selskab, hvilket betyder, at priserne fastsættes og reguleres efter varmeforsyningsloven og energimyndighedernes krav. Hvis der derfor er et økonomisk overskud i NRGi Lokalvarme ét år, så skal det udbetales til kunderne i form af lavere priser i det efterfølgende år.

De nye tariffer kan ses her.

BBR-oplysninger

I BBR-registret kan du se informationer og data for alle danske ejendomme og boliger. Det drejer sig bl.a. om:

 • Adresser
 • Forsyningsforhold (varme, vand, kloak, el)
 • Bygninger (arealer, anvendelse, materialer, enheder)


I BBR finder du også oplysninger om det samlede boligareal/erhvervsareal, som benyttes ved fastsættelse af NRGi Lokalvarmes arealafhængige afgift.

Du kan finde dine egne BBR-oplysninger på www.ois.dk eller få mere information på www.bbr.dk, herunder også, hvad du skal gøre, hvis dine BBR-oplysninger skal ændres.

FORSYNINGSSIKKERHED OG VÆRDISKABELSE

TILSLUTNING TIL FJERNVARMEN

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?
Der er mange fordele ved at vælge fjernvarme som energikilde til din bolig. Det er:

 • Billigere: Fjernvarme er billigere at varme op med end gas, olie eller elvarme
 • Forsyningssikkert: Fjernvarmen er der på alle tider af døgnet og året – også på helligdage
 • Nemmere: Fjernvarme er renlig og stort set vedligeholdelsesfri
 • Pladsbesparende: Fjernvarmeanlægget fylder mindre end et traditionelt olie- eller gasfyr
 • Miljøvenligt: Fyringen baseres primært på CO2-neutralt brændsel som flis, træpiller og halm
 • Værdiskabende: Din bolig bliver mere værd, hvis det er opvarmet med fjernvarme

Husk tilskuddet
Du kan få tilskud til energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, når du konverterer til fjernvarme. Kontakt os og hør nærmere.

ENERGIFORBRUGET SKAL SÆNKES, OG DET UNDERSTØTTER VI

ENERGISPAREINDSATSEN

Den 16. december 2016 blev der indgået aftale om energiselskabernes energispareindsats mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. Det betyder, at NRGI Lokalvarme er lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores kunder.

Husk tilskud til energibesparelser
Når du konverterer til fjernvarme, kan du opnå tilskud til energibesparelser. Tilskuddet udbetales ved endt installation. Størrelsen på tilskuddet afhænger af din nuværende opvarmningsform.

Når du indgår en tilslutningsaftale med NRGi Lokalvarme, hjælper vores rådgivere dig naturligvis med at opnå tilskud.

Administration af energispareindsatsen hos NRGi Lokalvarme varetages af KONSTANT Net A/S, som dermed står for håndtering af dokumentation, validering og auditering af energibesparelserne samt indberetning af realiserede energibesparelser og tilskud til Energistyrelsen. Energispareindsatsen i KONSTANT Net A/S er ISO 9001:2015-certificeret, hvilket sikrer, at håndtering opfylder alle de fastsatte krav.

ENERGISPAREMÅL OG -RESULTAT

I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats vises her NRGi Lokalvarmes energisparemål og -resultat.

År Mål i MWh Indberettet i MWh
2018 1.951 1.950
2017 1.850 1.847
2016 1.850 1.849
Akkumuleret 2006-2018 15.354 15.354

 

Certificering

CERTIFICERET PÅ BÅDE KVALITET OG MILJØ

MILJØCERTIFICERING

De 8 fjernvarmeværker blev i november 2004 certificeret efter den internationale miljøstandard DS/EN ISO 14001. I standarden stilles der en række krav om, hvorledes man i den daglige produktion skal sikre miljørigtig adfærd og en løbende forbedring af miljøindsatsen.

Certificeringen af alle varmeværkerne er sket i én arbejdsgang med alle værker på samme tid, hvilket i sig selv er meget usædvanligt. NRGi’s lokale fjernvarmeværker er derved, som kun få er det, certificeret på både kvalitet (DS/EN ISO 9001) og miljø (DS/EN ISO 14001).

For kunderne betyder certificeringerne en vished om, at fjernvarmen fra et af NRGi’s varmeværker er produceret efter alle forskrifter, og med maksimalt hensyn til kunderne og miljøet. Med en certificering følger endvidere en forpligtelse til løbende at lave yderligere forbedringer til gavn for miljøet. At dette faktisk finder sted også fremover vil blive kontrolleret en gang om året af den uvildige instans DNV.

NRGi har lokale fjernvarmeværker i:

 • Tranebjerg på Samsø (halm og træpiller)
 • Ørum (flis)
 • Glesborg (flis)
 • Stenvad (flis)
 • Mesballe (træpiller)
 • Gjerrild (flis)
 • Nordby/Mårup (flis og sol)
 • Voldby (flis)

Alle værker er forsynet med oliefyr som backup og nødberedskab.

Læs mere om bestemmelserne for fjernvarmelevering.

NRGi LOKALVARME ARBEJDER AKTIVT FOR AT SIKRE KVALITETEN SAMT FOR AT MINDSKE MILJØBELASTNINGEN FRA ENERGIFORSYNINGEN.

KVALITETS- OG MILJØPOLITIK

Det er NRGi Lokalvarme’s politik at efterleve kravene i DS/EN ISO 9001:2015 og DS/EN ISO 14001:2015. Derudover er det et mål, at ledelsessystemets effektivitet løbende forbedres.

Vores kvalitets- og miljøledelse betyder, at alle væsentlige arbejdsprocesser beskrives og dokumenteres. For at sikre, at dette rent faktisk sker, gennemføres interne og eksterne audits.

NRGi Lokalvarme vil bevare og forbedre certificeringen på kvalitets- og miljøområdet for at sikre en fortsat udvikling af systemet, så det bidrager til at opsamle valide data og til at sikre, at opgaver bliver udført i overensstemmelse med myndighedskrav og selskabets intentioner.

Der er udarbejdet følgende kvalitets- og miljøpolitik for NRGi Lokalvarme

NRGi Lokalvarme vil være kendetegnet ved vores værdier, og vi arbejder for, at alle aktiviteter understøtter værdierne.

NRGi Lokalvarme afdækker og reagerer på kundernes forventninger og ønsker til vore produkter og serviceydelser samt sikre, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

NRGi Lokalvarme behandler alle kvalitets- og miljøspørgsmål om vores virksomhed i en åben og positiv atmosfære.

NRGi Lokalvarme sikre alle kunder en leveringssikkerhed over middel gennem systematisk vedligeholdelse af anlægsdele. 

NRGi Lokalvarme forebygger forurening, og gennem planlægning af vores aktiviteter sikrer vi, at vores påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt. Vi inddrager derfor miljøovervejelser i investeringsbeslutninger, projektering, ved indkøb og i kundearbejdet. 

Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere er engagerede, loyale, kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde. 

NRGi Lokalvarme fastsætter generelle mål, kvalitetsmål og miljømål og gør målene operationelle, så der kan følges op ved en løbende evaluering.